ΑΣ-ΠΚΜ

Image

H Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΣ-ΠΚΜ)

Η ΑΣ-ΠΚΜ είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και συνεστήθη από 18 φορείς
Διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό για έρευνα και εφαρμογή καινοτομιών και δράσεων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Αναδεικνύει τις προτεραιότητες στον πρωτογενή τομέα και στον διατροφικό μεταποιητικό
της ΠΚΜ και δημιουργεί το πλαίσιο και το δίκτυο για την προώθηση των παραγομένων
αγροδιατροφικών προϊόντων.

Συνεργάζεται με φορείς (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις) σε εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων.
Image

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι πολιτικές της ΑΣ-ΠΚΜ ιεραρχούνται ως εξής:

  • Διερεύνηση και ανάδειξη καλλιεργειών με προϊόντα ταυτότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δυνάμενα να μεταποιηθούν και να δώσουν προϊόντα εγχώριας και διεθνούς κατανάλωσης.
  • Διοργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων,ημερίδων, εκθέσεων, εκδόσεων.
  • Διεξαγωγή συναντήσεων εργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον αγροδιατροφικό τομέα στην ΠΚΜ. Προτάσσοντας ενώσεις, ομάδες παραγωγών, επιμελητήρια περιφερειακών ενοτήτων, αναδεικνύοντας δράσεις έρευνας, παραγωγής και προώθησης.
  • Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ανάπτυξη εξειδικευμένων και υψηλής προστιθέμενης αξίας ανθρώπινου δυναμικού.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης προϊόντων διατροφής της Μακεδονίας, με εγγύηση το Σήμα Ταυτότητας του φορέα. Κανονισμός προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της Π.Κ.Μ., στον κατάλογο των Συνεργαζόμενων Μελών του φορέα.


Τα ιδιωτικά χαρακτηριστικά καθιστούν την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Π.Κ.Μ., οργανισμό ευέλικτο και αποτελεσματικό για να διαπραγματευθεί εκ μέρους κοινοπραξιών, ενώσεων και μεμονωμένων εταιρειών την προώθηση των προϊόντων διατροφής, του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης.

Η συμπόρευση με τις δράσεις της Π.Κ.Μ.για τα προϊόντα της Μακεδονικής Γης και την Μακεδονική Κουζίνα, υποστηριζόμενες από το στελεχιακό δυναμικό των εταίρων της Σύμπραξης, εγγυώνται αποτελέσματα σκοπών και στόχων.

Το περιεχόμενο της παρούσας εκστρατείας προώθησης εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συντάκτη ο/η οποίος(-α) φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

* το γιαούρτι δεν συμπεριλαμβάνεται στα ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα

Image